THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận

 1. Họ và tên học viên: Trương Văn Phận 2. Giới tính: Nam
 2. Ngày sinh: 15/10/1991
 3. Nơi sinh: Bá Thước, Thanh Hóa
 4. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số:1192/ QĐ-T34-P2, Ngày 13 tháng 9 năm 2018của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 5. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 6. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận
 7. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
 8. Mã số: 8.86.01.13
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Ngô Văn Anh – Khoa Chữa cháy- Trường Đại học PCCC
 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

+ Luận văn đã nghiên cứu những vấn đề cơ bản về quản lý nhà nước trong lĩnh vực PCCC đối với khu dân cư.

+ Luận văn đã tập trung phân tích, đánh giá thực trạng, tổng quan tình hình cháy, nổ, tình hình phát triển kinh tế xã hội có liên quan đến công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư trên địa bàn thị xã LaGi. Đánh giá, phân tích thực trạng công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với khu dân cư trên địa bàn thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận.

+ Dự báo tình hình cháy nổ và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn thị xã LaGi, tỉnh Bình Thuận.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả của luận văn có thể áp dụng vào thực tiễn trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư trên địa bàn Thị xã Lagi, tỉnh Bình Thuận. Bên cạnh đó, luận văn còn có thể làm tài liệu tham khảo và áp dụng trong công tác giảng dạy của giảng viên của Trường Đại học PCCC.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name : Trương Văn Phận 2. Sex: Male
 2. Date of birth: October 15th, 1991
 3. Place of birth: Ba Thuoc, Thanh Hoa
 4. Admission decision number: 1192/QD-T34-P2 dated September 13, 2018 issued by Rector of University of Fire Prevention and Fighting
 5. Changes in academic process: None
 6. Official thesis title: State management of fire prevention and fighting for residential areas in Lagi Town, Binh Thuan province.
 7. Major: Fire Prevention, Fighting and Rescue 9. Code: 8.86.01.13
 8. Supervisors: Doctor Ngo Van Anh – Fire Fighting Faculty – University of Fire Prevention and Fighting.
 9. Summary of the findings of the thesis:

+ Thesis researched the basic issues of state management in the field of FPF for residential areas.

+ The thesis has focused on analyzing and evaluating the current situation and overview of the fire and explosion situation, the socio-economic development situation related to the state management of FPF for residential areas in Lagi Town, Binh Thuan province. Assess and analyze the state management of FPF for the residential area in LaGi town, Binh Thuan province.

+ Forecast of fire and explosion situation and propose solutions to improve state management effectiveness on fire prevention and fighting for residential areas in LaGi town, Binh Thuan province.

12. Practical applicability, if any: The results of the thesis can be applied into practice in the state management of fire prevention and fighting for residential areas in Lagi Town, Binh Thuan Province. In addition, the thesis can also be used as a reference and applied in the teaching of UFPF lecturers.

13. Further research directions, if any:

14. Thesis – related directions:

 

                                                                              Date: 29/10/2020

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: Truong Van Phan

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.