THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình

1. Họ tên học viên: Phạm Văn Thủy 2. Giới tính: Nam

3.Ngày sinh: 15/4/1985

4.Nơi sinh: Quỳnh Hưng, Quỳnh Phụ, Thái Bình

5.Quyết định trúng tuyển đào tạo trình độ Thạc sĩ số: 2257/QĐ-T34-P2 ngày 06tháng12 năm 2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở trong khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình

8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ;

Mã số: 8.86.01.13

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Ngọ Quang Toàn, Trường Đại học PCCC

10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Luận văn phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận về tổ chức hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở tại các doanh nghiệp; công tác quản lý nhà nước về PCCC của lực lượng Cảnh sát PCCC đối với lực lượng PCCC cơ sở của các doanh nghiệp.

– Luận văn đánh giá, phân tích có hệ thống việc tổ chức thực hiện công tác PCCC của lực lượng PCCC cơ sở tại các doanh nghiệp trong KCN Nguyễn Đức Cảnh và trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Thái Bình trong duy trì hoạt động lực lượng PCCC cơ sở các doanh nghiệp.

– Luận văn đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng PCCC cơ sở của tại các doanh nghiệp trong KCN Nguyễn Đức Cảnh.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn giúp lực lượng Cảnh sát PCCC – Công an tỉnh Thái Bình khai thác, áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại thiếu sót góp phần tổ chức có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC đối với tại các doanh nghiệp trong KCN Nguyễn Đức Cảnh.

– Luận văn giúp người đứng đầu và đội viên đội PCCC cơ sở các doanh nghiệpnhận thức rõ những tồn tại trong công tác của mình để khắc phục, thực hiện tốt công tác PCCC.

– Luận văn là tài liệu tham khảo phục vụ trong công tác giảng dạy tại trường Đại học PCCC.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Không
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name: Pham Van Thuy 2. Sex: Male
 2. Date of birth: April 15, 1985
 3. Place of birth: Quynh Hung, Quynh Phu, Thai Binh.
 4. Admission decision number: No. 2257 / QD-T34-P2 dated December 6, 2019 of the Rector of the University of Fire Prevention and Fighting
 5. Changes in academic process: No
 6. Official thesis title: Activities of the grassroots fire prevention and fighting force in Nguyen Duc Canh industrial park, Thai Binh city.
 7. Major: Fire prevention, fighting and rescue, salvage;

Code: 8.86.01.13

 1. Supervisors: Dr. Ngo Quang Toan, University of Fire Prevention and Fighting
 2. Summary of the findings of the thesis:

– Thesis analyzing and clarifying theoretical issues about the organization and operation of the grassroots fire prevention and fighting forces in enterprises; state management of fire prevention and fighting by the Fire Prevention and Fighting Police force of the grassroots fire prevention and fighting force of enterprises.

– Thesis assessing, analyzing systematically the organization and implementation of fire prevention and fighting by grassroots fire prevention and fighting forces at enterprises in Nguyen Duc Canh industrial park and responsibility of the force Police of Fire Prevention and Fighting – Police of Thai Binh province in maintaining fire prevention and fighting forces at enterprises.

– Thesis proposes a number of solutions to contribute to improving the efficiency of the grassroots fire prevention and fighting forces in enterprises in Nguyen Duc Canh industrial park.

 1. Practical applicability, if any:

– Thesis assists the force Police of Fire Prevention and Fighting – Police of Thai Binh province to exploit and apply solutions to overcome shortcomings, contributing to the effective organization of state management of prevention. fire and firefighting at businesses in Nguyen Duc Canh industrial park.

– Thesis helps the head and members of the grassroots fire prevention and fighting team to realize the shortcomings of their work to overcome and well implement the fire prevention and fighting work.

– Thesis is as a document for research, reference for research and study in the University of Fire Prevention and Fighting.

 1. Further research directions, if any: No.
 2. The published works related to the thesis: No.

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN : Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.