THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

 1. Họ và tên học viên: PHẠM VĂN TUYÊN: 2. Giới tính: Nam
 2. Ngày sinh: 22/10/1988
 3. Nơi sinh: An Thịnh- Lương Tài- Bắc Ninh
 4. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2, ngày 13/9/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.
 5. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 6. Tên đề tài luận văn: “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh”
 7. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13
 8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Thiếu tá TS Phạm Khắc Lịch- Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp- Trường Đại học PCCC.
 9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Nghiên cứu những vấn đề cơ bản có liên quan đến quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ.

– Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian qua; đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân của những thiếu sót, bất cập trong quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ.

– Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh trong thời gian tới.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại các làng nghề nói chung và các cơ sở gia công chế biến gỗ nói riêng.

– Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo và áp dụng trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các làng nghề nói chung và các cơ sở gia công chế biến gỗ nói riêng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

– Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, học tập của sinh viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name : PHAM VAN TUYEN
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: October 22nd, 1988
 4. Place of birth: An Thinh commune, Luong Tai district, Bac Ninh province
 5. Admission decision number: 1192/QD-T34-P2 on 13thSeptember 2018 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention
 6. Changes in academic process: None
 7. Official thesis title: State management on fire prevention and fighting for wood processing establishments in Tu Son district, Bac Ninh province.
 8. Major: Fire prevention and fighting and rescue; Code: 8.86.01.13
 9. Supervisors: Dr. Pham Khac Lich
 10. Summary of the findings of the thesis:

– Research on basic issues related to State management of fire prevention and fighting for wood processing establishments.- Surveying and assessing the state management of fire prevention and fighting for wood processing establishments in Tu Son district, Bac Ninh province in recent years; assess the pros, cons and causes of shortcomings and shortcomings in State management of fire prevention and fighting for wood processing establishments.

– Proposing a number of solutions to contribute to improving the State management efficiency on fire prevention and fighting for wood processing establishments in Tu Son district, Bac Ninh province in the coming time.

 1. Practical applicability, if any:

– The thesis contributes to perfecting the theoretical system of state management on fire prevention and fighting in craft villages in general and wood processing establishments in particular.- The thesis can be used as a reference and applied in the state management of fire prevention and fighting for craft villages in general and wood processing establishments in particular in the Bac Ninh province.

– The thesis can be used as a reference for research and study of students of the University of Fire Prevention and Fighting.

 1. Further research directions, if any: … ……………………………………………………….
 2. Thesis-related publications: None 

Date: ……………………

Signature: …………………

Full name: …………………

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng Phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại khu công nghiệp Thăng Long II, tỉnh Hưng Yên.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Tổ chức công tác chữa cháy đối với chung cư cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.