THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội

 1. Họ và tên học viên: Lê Trường Giang.
 2. Giới tính: Nam.
 3. Ngày sinh: 16/8/1989
 4. Nơi sinh: xã Vĩnh Chân, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2, ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
 7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13.
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS. TS Đào Hữu Dân – Nguyên Trưởng Khoa – Trường đại học PCCC.
 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn hệ thống hoá và làm sâu sắc, hoàn thiện thêm lý luận quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng nói riêng và trong lĩnh vực đầu tư, quản lý công trình cao tầng, siêu cao tầng nói chung.

Luận văn đã phân tích đánh giá thực trạng quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội; có phân tích, đánh giá từ đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong công tác thẩm duyệt, kiểm tra thi công và nghiệm thu công trình nhà siêu cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Kết quả nghiên cứu của luận văn góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình cao tầng, siêu cao tầng ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, luận văn là nguồn tài liệu tham khảo, phục vụ thực tiễn công tác của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy, công tác đào tạo của Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
 2. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 3. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 

 1. Full name: LE TRUONG GIANG. 2. Sex: Nam.
 2. Date of birth: 16/8/1989
 3. Place of birth: Vinh Chan, Ha Hoa, Phu Tho.
 4. Admission decision number: 1192/QĐ-T34-P2. Dated: 13/9/2018.
 5. Changes in academic process: None.

7. Official thesis title: State management on fire prevention and fighting in investment in the construction of super-high-rise buildings in Hanoi city.

 1. Major: Fire prevention, fighting and Rescue. 9. Code: 8.86.01.13.

10. Supervisors: Associate Professor, Doctor Dao Huu Dan – Former Dean of Faculty – University of Fire Prevention and Fighting.

 1. Summary of the findings of the thesis:

Thesis systematizes and deepens, further completes state management theory on fire prevention and fighting in the field of super-high-rise building investment in particular and in the field of investment and management of high-rise buildings floor, super high-rise in general.The dissertation analyzed and assessed the state management of fire prevention and fighting in the construction of super-high-rise buildings in Hanoi city; analyzing and evaluating, then proposing solutions to improve the effectiveness of state management on fire prevention and fighting in the appraisal, approval, construction inspection and acceptance of super-high-rise buildings in Hanoi city12. Practical applicability, if any: The dissertation’s research results contribute to supplementing and completing state management theory on fire prevention and fighting for high-rise and super-high-rise buildings in Vietnam today. At the same time, the thesis is a reference source, serving the practical work of the Fire Prevention and Fighting Police force, the training work of the University of Fire Prevention and Fighting.

 1. Further research directions, if any: ……………………………………………………..
 2. Thesis-related publications:

                                                              Date: 08/11/2020

Signature: …………………

  Full name: LE TRUONG GIANG

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thái Bình.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy các cơ sở trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.