THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội

 1. Họ và tên học viên: NGUYỄN VĂN ĐỈNH 2. Giới tính: Nam
 2. Ngày sinh: 20 tháng 10 năm 1982
 3. Nơi sinh: Khánh Hải, Yên Khánh, Ninh Bình
 4. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2 ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 5. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 6. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về Phòng cháy và chữa cháy đối với các chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội
 7. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13
 8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Thanh Hải – Phó hiệu trưởng.

Đơn vị công tác: Trường Đại học phòng cháy chữa cháy

 1. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận  quản lý nhà nước về PCCC đối với các chùa; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng quản lý nhà nước về PCCC đối với các chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội; từ đó, luận văn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất các giải pháp xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội trong thời gian tới.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với các chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác PCCC.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

– Nguyễn Văn No (2014), Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về Phòng cháy chữa cháy đối với các chùa của đồng bào dân tộc Khmer, Luận văn thạc sỹ PCCC&CNCH, Trường ĐH PCCC, Hà Nội;

– Kiều Tuấn Anh (2014), Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác PCCC cho các đền, chùa trên địa bàn thủ đô Hà Nội, Luận văn thạc sỹ PCCC&CNCH, Trường ĐH PCCC, Hà Nội;

– Bài báo “Tăng cường công tác quản lí nhà nước về phòng cháy chữa cháy đối với các chùa trên địa bàn Thành phố Hà Nội hiện nay”, Tạp chí PCCC,Trường Đại học PCCC, Bộ Công an, tháng 10/2020.

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name : Nguyen Van Dinh…………………… 2. Sex: Male
 2. Date of birth: 20/10/2982…………………………. 4. Place of birth: Ninh Binh
 3. Admission decision number: 1192/QĐ-T34-P2 on 13th September 2018 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention
 4. Changes in academic process: None
 5. Official thesis title: State management of fire fighting and prevention for pagodas in Hanoi City.
 6. Major: Fire prevention and fighting and rescue, rescue. Code: 8.86.01.13
 7. Scientific instructors: Dr. Nguyen Thanh Hai – Vice Rector.

Working unit: University of Fire Prevention and Fighting

 1. Supervisors:

The thesis topic clarifies the theoretical issues of state management on fire fighting and prevention for high-rise buildings; analyze and evaluate the situation and situation of state management on fire fighting and prevention for Pagodas in Hanoi City; Since then, the thesis shows the advantages, limitations, exist and causes of those limitations and shortcomings. Along with that, the dissertation makes a forecast of the situation and proposes theoretical and practical solutions to improve the effectiveness of state management on fire fighting and prevention for pagodas in Hanoi city in the near future.

 1. Summary of the findings of the thesis:

The research results of the thesis will contribute to improving the efficiency of state management on fire fighting and prevention for pagodas in Hanoi City; It also serves as a reference for scientific research, learning and teaching for teachers, students and practical officers doing on fire fighting and prevention.

 1. Practical applicability, if any: ……………………………………………………………………………….
 2. Further research directions, if any:

– Nguyen Van No (2014), Solutions to improve the efficiency of state management on fire prevention and fighting for Khmer ethnic temples, Master’s thesis on Fire Prevention and Fighting, University of Fire Prevention and Fighting, Hanoi;

– Kieu Tuan Anh (2014), Solutions to improve the effectiveness of FPF work for temples and pagodas in Hanoi capital, Master’s thesis on FPF and CNCH, University of FPF, Hanoi;

– Article “Strengthening the state management work on fire prevention and fighting for events in hanoi city”, Journal of Fire Fighting and Prevention, University of Fire, Ministry of Public Security, October 2020.

 1. Thesis-related publications: ………………………………………………………………………………….

                                                                                    Date: ……………………

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: …………………

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quan hệ phối hợp giữa Công an thành phố Hà Nội với Kênh VOV Giao thông trong tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ