THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

 1. Họ và tên học viên: Quách Trung Hân
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 12/3/1982
 4. Nơi sinh: An Thạnh, Thuận An, Bình Dương.
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số 1192/QĐ-T34-P2 ngày 13 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 7. Tên đề tài luận văn: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ. Mã số: 8.86.01.13
 1. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Vũ Văn Thủy – Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.
 2. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Luận văn đã làm rõ những vấn đề lý luận về hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, trong đó đặc biệt đã chỉ ra cơ sở pháp lý và nội dung hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Đồng thời, khảo sát, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương nhằm rút ra những ưu điểm, hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân của những tồn tại, thiếu sót. Từ đó, luận văn đã đưa ra dự báo và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Thông qua kết quả nghiên cứu, đề tài luận văn giúp lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháyvà cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương nắm vững cơ sở pháp lý và các vấn đề lý luận cơ bản về hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Từ đó áp dụng các giải pháp để khắc phục những tồn tại, hạn chế, nâng cao hiệu quả hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các chợ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một nói riêng và của tỉnh Bình Dươngnói chung.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo:Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các chợ trên địa bàn thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name: Quach Trung Han 2. Sex: Male
 2. Date of birth: March 12th, 1982
 3. Place of birth: An Thanh, Thuan An, Binh Duong.
 4. Admission of recognizing of master’ degree training program :

Decision No.1192/QĐ-T34-P2 of the President of The University of Fire Prevention and Fighting, dated September 13th, 2018.

 1. Changes in academic process: None
 2. Official thesis title: The Activities of the civil fire force at local markets in the city of Thu Dau Mot, Binh Duong province
 3. Major: Fire safety, Firefighting and Rescue

Code: 8.86.01.13

 1. Supervisor: Vu Van Thuy, PhD., the University of Fire Prevention and Fighting
 2. Summary of the thesis results:

The thesis presents the theoretical issues concerning the activities of the civil fire force at local markets in the city of Thu Dau Mot, Binh Duong province. Especially, it provides an overview of a legal framework and the core function and detailedcontent of this type of fire force’s activitiesin the province. In addition, the thesis reviews and analyzesthe characteristics and current situation of firefighting activities conducted by this force with an aim toindicate the strengths, weaknesses, limitations as well as the causes of these existing problems. Based on this theoretical basis, it provides predictions and solutions to improve the efficiency of the civil fire force’s activities at local markets in the city of Thu Dau Mot, Binh Duong province.

 1. Practical applicability:

On the basis of its research results, the thesis helps the Fire Police Force of Binh Duong province comprehensively understand the legal framework and theoretical issues concerning the activities conducted by the civil fire force at local markets within the area. It also suggests solutions to handle the existing weaknesses and limitations, as well as improve the efficiency of this civil force’s activities at local markets in the city of Thu Dau Mot in particular and in Binh Duong province in general.

 1. Further research orientations: State management of fire safety and firefighting activities at local markets in the city of Thu Dau Mot, Binh Duong province.
 2. Thesis-related publications: No

 

Date: ……………………

Signature: …………………

Full name: Quach Trung Han

 

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Nam Định
Tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp cho khoá TC-12 Đại học PCCC (hệ vừa làm vừa học niên khoá 2007-2012)