THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

 1. Họ và tên học viên: LÊ NGỌC HẢI
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 20 tháng 10 năm 1982
 4. Nơi sinh: Xã Thiệu Giao, huyện Thiệu Hoá, tỉnh Thanh Hoá
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2 ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.0113
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS, TS Vũ Văn Bình. Đơn vị công tác: Trường Đại học phòng cháy chữa cháy
 1. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ nhận thức chung về quản lý nhà nước về PCCC trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp; phân tích, đánh giá đánh giá tình hình có liên quan và thực trạng công tác quản lý nhà nước về PCCC trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương; từ đó, luận văn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Trên cơ sở đó, luận văn dự báo tình hình, xác định những yêu cầu và đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC trong đầu tư, xây dựng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Kết quả nghiên cứu của đề tài luận văn giúp cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an tỉnh Bình Dương nói riêng và địa phương khác nói chung để tham khảo, vận dụng vào thực tiễn để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng khu công nghiệp; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác PCCC.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

– Huỳnh Quang Tuyến (2015), Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy nhà cao tầng trong giai đang thi công xây dựng mới trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, Luận văn thạc sỹ PCCC&CNCH, Trường Đại học PCCC, Hà Nội;

– Nguyễn Thanh Hà (2016), Nâng cao chất lượng công tác kiểm định một số phương tiện chữa cháy của lực lượng Cảnh sát PCCC, Luận văn thạc sỹ PCCC&CNCH, Trường ĐH PCCC, Hà Nội;

– Vũ Đức Hưng (2017), Nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với công trình nhà cao tầng trên địa bàn thành phố Hà NộI, Luận văn thạc sỹ PCCC&CNCH, Trường ĐH PCCC, Hà Nội;

– Trần Hải Nam (2018), Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy đối với các dự án đầu tư xây dựng công trình nhà siêu cao tầng, Luận văn thạc sỹ PCCC&CNCH, Trường ĐH PCCC, Hà Nội;

 

INFORMATION ABOUT THE MASTER THESIS

 1. Full name of the trainee: LE NGOC HAI
 2. Gender: Male
 3. Date of birth: 20 October 1982
 4. Place of birth: Thieu Giao commune, Thieu Hoa district, Thanh Hoa province
 5. Decision on recognition of being admitted into the master-level training: No. 1192/QD-T34-P2 dated 13 September 2018 of the Rector of the University of Fire.
 6. Changes during the training process: No.
 7. Topic of the thesis: State management on fire protection for investment and construction of industrial parks in Binh Duong province area.
 8. Specialty: Fire and rescue; Code: 8.86.01.13
 9. Scientific instructor: Associate Professor, Dr. Vu Van Binh. Work place: The University of Fire
 1. Summary of the results of the thesis:

The thesis topic clarifies the general awareness of state management on fire protection for investment and construction of industrial parks; analyzing and assessing the relevant characteristics and the situation of state management on fire protection for investment and construction of industrial parks in Binh Duong province area; from there, the thesis finds out the advantages, limitations, shortcomings and their causes. On that basis, the thesis forecasts the situation, determining the requirments and suggesting several solutions to improve the efficiency of state management on fire protection for investment and construction of industrial parks in Binh Duong province area.

 1. Practical applicability in reality:

The research results of the thesis help the Fire and Rescue Police force of Binh Duong Provincial Police Department in particular and other localities in general for reference and practical application to perform well the functions and tasks of state management on fire protection in the field of investment and construction of industrial parks; at the same time as reference, serving scientific research, learning and teaching for lecturers, students and practical staff working in fire service.

 1. Further research orientation (if any):
 2. Published works related to the thesis (list the works in chronological order):

– Huynh Quang Tuyen (2015), Improving the effectiveness of state management on fire protection for high-rise buildings during construction in Ho Chi Minh City area, Master thesis on fire and rescue, The University of Fire, Hanoi;

– Nguyen Thanh Ha (2016), Improving the quality of inspection towards several firefighting apparatus of the Fire Police force, Master thesis on fire and rescue, The University of Fire, Hanoi;

– Vu Duc Hung (2017), Improving the quality of fire design inspection for high-rise buildings in Hanoi area, Master thesis on fire and rescue, The University of Fire, Hanoi;

– Tran Hai Nam (2018), Solutions to improve the quality of fire design inspection for investment projects in constructing skyscrapers, Master thesis on fire and rescue, The University of Fire, Hanoi.

 1. Thesis-related publications:
LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các khách sạn trên địa bàn thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Hoạt động của lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SỸ: Công tác phòng cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy thanh phố Viêng Chăn, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào