THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các kho, bãi hàng hóa, vật tư trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 1. Họ và tên học viên: NGUYỄN QUANG DŨNG.
 2. Giới tính: Nam.
 3. Ngày sinh: 03/7/1989.
 4. Nơi sinh: Hồng Minh, Phú Xuyên, Hà Nội.
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2, ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không.
 7. Tên đề tài luận văn: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các kho, bãi hàng hóa, vật tư trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13.
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Minh Khương – Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ – Bộ Công an.
 10. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các kho, bãi hàng hóa, vật tư; đồng thời, đánh giá thực trạng công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy và đề xuất các giải pháp có tính khả thi áp dụng cho các kho, bãi hàng hóa, vật tư có tính chất tương tự, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản, ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy đối với các kho, bãi hàng hóa, vật tư trên địa bàn quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác phòng cháy và chữa cháy.

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn:

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name: NGUYEN QUANG DUNG;
 2. Sex: Nam.
 3. Date of birth: 03/7/1989;
 4. Place of birth: Hong Minh, Phu Xuyen, Ha Noi.
 5. Admission decision number: 1192/QĐ-T34-P2; Dated: 13/9/2018.
 6. Changes in academic process: None.
 7. Official thesis title: State management of fire prevention and fighting for warehouses, storage yards for goods, materials in Hoang Mai district, Hanoi city.
 8. Major: Fire prevention, fighting and Rescue.
 9. Code: 8.86.01.13.
 10. Supervisors: Associate Professor. Dr. Nguyen Minh Khuong – Deputy Director of the Department of Fire Prevention, Fighting and Rescue – Ministry of Public Security.
 1. Summary of the findings of the thesis:

Thesis topic clarifies theoretical issues of state management of fire prevention and fighting for warehouses, goods yards and materials; at the same time, assessing the state management of fire prevention and fighting and proposing feasible solutions for warehouses and yards for goods and materials of similar nature, in order to improve effective state management on fire prevention and fighting, minimizing property damage, stabilizing political security and social order and safety.

12. Practical applicability, if any: The research results of the thesis will contribute to improving the state management efficiency of the fire prevention and fighting police force for warehouses, goods and materials yards in Hoang district Mai, Hanoi city; at the same time as reference material, serving scientific research, learning and teaching for teachers, students and practical staff working in fire prevention and fighting.

 1. Further research directions, if any: ………………………………………………..
 2. Thesis-related publications: …………………………………………………………

 

 Date: 04/11/2020

                                                                  Signature: …………………

                                                                          Full name: NGUYEN QUANG DUNG

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện thủy nội địa phục vụ du lịch trên địa bàn thành phố Hải Phòng
THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác Kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở trên địa bàn thành phố Viêng Chăn nước Công hòa dân chủ nhân dân Lào
Trường Đại học PCCC tổ chức tuyển sinh hệ đào tạo sau đại học năm 2020 – 2021