THÔNG TIN LUẬN VĂN THẠC SỸ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương

  1. Họ và tên học viên: Nguyễn Thiện Bắc 2. Giới tính: Nam
  2. Ngày sinh: 14/5/1983
  3. Nơi sinh: Nghĩa Phúc – Tân Kỳ – Nghệ An
  4. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1933/QĐ-T34-P3 ngày 11/10/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC.
  5. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
  6. Tên đề tài luận văn: “Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương”
  7. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13
  8. Cán bộ hướng dẫn khoa học: Đại tá GS.TS Đồng Xuân Thọ.
  9. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

– Nghiên cứu những vấn đề cơ bản có liên quan đến quản lý Nhà nước về PCCC đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ.

– Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương trong thời gian qua; đánh giá những ưu, khuyết điểm và nguyên nhân của những thiếu sót, bất cập trong quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ.

– Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương trong thời gian tới.

Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:

– Luận văn góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận về quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy tại các cơ sở gia công chế biến gỗ.

– Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo và áp dụng trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở gia công chế biến gỗ trong các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương.

– Luận văn có thể sử dụng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho nghiên cứu, học tập của sinh viên Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy.

Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)

Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: Không

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

Full name : NGUYEN THIEN BAC

Sex: Male

Date of birth: May 14nd, 1983

Place of birth: nghia phuc commune, Tan ky district, nghe an province

Admission decision number: 1933/QĐ-T34-P3 on 11thOctober 2018 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention

Changes in academic process: None

Official thesis title: State management on fire prevention and fighting for wood processing establishments in industrial zones of Binh Duong province.

Major: Fire prevention and fighting and rescue; Code: 8.86.01.13

Supervisors: Dr. Dong Xuan Tho

Summary of the findings of the thesis:

– Research on basic issues related to State management of fire prevention and fighting for wood processing establishments.- Surveying and assessing the state management of fire prevention and fighting for wood processing establishments in industrial zones of Binh Duong province in recent years; assess the pros, cons and causes of shortcomings and shortcomings in State management of fire prevention and fighting for wood processing establishments.

– Proposing a number of solutions to contribute to improving the State management efficiency on fire prevention and fighting for wood processing establishments in industrial zones of Binh Duong province in the coming time.

Practical applicability, if any:

– The dissertation contributes to perfecting the theoretical system of state management on fire prevention and fighting at wood processing establishments.

– The thesis can be used as a reference and applied in the state management of fire prevention and fighting for wood processing establishments in industrial zones in Binh Duong province.

– The thesis can be used as a reference for research and study of students of the University of Fire Prevention and Fighting.

Further research directions, if any: … ……………………………………………………….

Thesis-related publications: None 

 

Họp Hội đồng xét công nhận tốt nghiệp và cấp bằng Thạc sĩ khóa 7 chuyên ngành PCCC-CNCH
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Tuyên truyền, phổ biến kiến thức và kỹ năng về phòng cháy và chữa cháy cho sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội.
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang