THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy

 1. Họ và tên học viên: NGUYỄN CÔNG THỰC
 2. Giới tính: Nam
 3. Ngày sinh: 10 tháng 8 năm 1988
 4. Nơi sinh: xã Yên Hợp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái
 5. Quyết định công nhận trúng tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ số: 1192/QĐ-T34-P2 ngày 13 tháng 09 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học PCCC
 6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không
 7. Tên đề tài luận văn: Công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy
 8. Chuyên ngành: Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Mã số: 8.86.01.13
 9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trung tá Nguyễn Văn Bình

Đơn vị công tác: Cục cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

 1. Tóm tắt các kết quả của luận văn:

Đề tài luận văn làm rõ những vấn đề lý luận quản lý nhà nước về công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; phân tích, đánh giá đặc điểm tình hình và thực trạng quản lý nhà nước về công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy theo chức năng của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy; từ đó, luận văn chỉ ra những ưu điểm, hạn chế, tồn tại và nguyên nhân của những hạn chế, tồn tại đó. Trên cơ sở đó, luận văn đề xuất các giải pháp xuất phát từ cơ sở lý luận và thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy trong thời gian tới.

 1. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: (nếu có)

Kết quả nghiên cứu của luận văn sẽ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về PCCC đối với công tác kiểm định phương tiện phòng cháy và chữa cháy; đồng thời là tài liệu tham khảo, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, học tập và giảng dạy cho giáo viên, học viên và cán bộ thực tiễn làm công tác phòng cháy và chữa cháy

 1. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: (nếu có)
 2. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận văn: (liệt kê các công trình theo thứ tự thời gian nếu có)

– Vũ Bắc Cường (2015) nghiên cứu về đề tài: “Xã hội hóa hoạt động kiểm định phương tiện PCCC”, Luận văn thạc sỹ PCCC&CNCH, Trường ĐH PCCC, Hà Nội;

– Nguyễn Thanh Hà (2018) nghiên cứu về đề tài: “Nâng cao chất lượng kiểm định các phương tiện thuộc hệ thống chữa cháy”, Luận văn thạc sỹ PCCC&CNCH, Trường ĐH PCCC, Hà Nội;

 

INFORMATION ON MASTER’S THESIS

 1. Full name : Nguyen Cong Thuc………………….
 2. Sex: Male
 3. Date of birth: 10/8/1988…………………………….
 4. Place of birth: Yen Bai
 5. Admission decision number: 1192/QĐ-T34-P2 on 13th September 2018 issued by the Rector of the University of Fire fighting and Prevention
 6. Changes in academic process: None
 7. Official thesis title: The inspection of fire prevention and fighting means is according to the functions of the fire prevention and fighting police force.
 8. Major: Fire prevention and fighting and rescue, rescue. Code: 8.86.01.13
 9. Scientific instructors: Dr. Nguyen Van Binh.  Working unit: Vietnam Fire and Rescue Police Department.
 10. Supervisors:

Thesis topic clarifies the theoretical issues of state management on the inspection of fire prevention and fighting means; analysis and assessment of characteristics of the situation and the actual state management of the inspection of fire prevention and fighting means according to the functions of the fire prevention and fighting police force; From there, the thesis points out the advantages, limitations, shortcomings and the causes of those limitations and shortcomings. On that basis, the thesis proposes solutions derived from the theoretical and practical basis to improve the efficiency of state management on fire prevention and fighting for the inspection of fire prevention and fighting means in the coming time.

 1. Summary of the findings of the thesis:

The research results of the thesis will contribute to improving the efficiency of state management on fire prevention and fighting for the inspection of fire prevention and fighting means; at the same time as reference, serving scientific research, learning and teaching for teachers, students and practical staff working in fire prevention and fighting.

 1. Practical applicability, if any: ……………………………………………………………………………….
 2. Further research directions, if any:

– Vu Bac Cuong (2015), Socializing the inspection of fire prevention and fighting means, Master’s thesis on Fire Prevention and Fighting, University of Fire Prevention and Fighting, Hanoi;

– Nguyen Thanh Ha (2018), Improving the quality of inspection of vehicles belonging to the fire fighting system, Master’s thesis on Fire Prevention and Fighting, University of Fire Prevention and Fighting, Hanoi;

 1. Thesis-related publications: ………………………………………………………………………………….

                                                                                    Date: ……………………

                                                                              Signature: …………………

                                                                                   Full name: …………………

THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy đối với vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn
Lễ Bế giảng Khóa 8 Thạc sĩ chuyên ngành PCCC&CNCH
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư xây dựng nhà siêu cao tầng trên địa bàn thành phố Hà Nội