Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng phòng cháy và chữa cháy thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

 

Quy hoạch hạ tầng PCCC (PCCC) là quy hoạch quốc gia nhằm cụ thể hóa quy hoạch tổng thể quốc gia trong lĩnh vực hạ tầng PCCC trên cơ sở kết nối đồng bộ hệ thống hạ tầng, gắn với khai thác có hiệu quả các nguồn lực và tài nguyên thiên nhiên để phát triển kinh tế, xã hội của quốc gia, phát triển các vùng, các ngành, lĩnh vực và các địa phương, bao gồm mạng lưới trụ sở, doanh trại, công trình phục vụ PCCC; hệ thống cung cấp nước phục vụ PCCC; hệ thống giao thông phục vụ PCCC và hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC.

Phạm vi nghiên cứu của quy hoạch là toàn bộ lãnh thổ của Việt Nam, với 63 đơn vị hành chính cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Quy hoạch nhằm xây dựng phương án phát triển hạ tầng PCCC theo từng thời kỳ, đáp ứng yêu cầu phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, kiềm chế sự gia tăng về số vụ cháy và thiệt hại do cháy gây ra; bảo vệ tính mạng, sức khỏe con người, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức và cá nhân; bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hội; đồng thời là công cụ quản lý của nhà nước trong việc điều hành phát triển hạ tầng PCCC; là cơ sở để xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án phát triển hạ tầng PCCC cấp vùng, ngành, lĩnh vực và địa phương theo từng giai đoạn.

Một trong những nguyên tắc lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 là bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa quy hoạch hạ tầng PCCC với chiến lược và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của Quốc gia; giữa quy hoạch hạ tầng PCCC với các quy hoạch ngành, lĩnh vực và địa phương; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu; bảo đảm tính khoa học, ứng dụng công nghệ hiện đại và sử dụng hiệu quả các nguồn lực; bảo đảm tính ổn định, khách quan, công khai và minh bạch; phù hợp với quy chuẩn, tương thích với tiêu chuẩn kỹ thuật trong PCCC.

Việc lập quy hoạch cũng cần bảo đảm các nguyên tắc khác như: tuân thủ Luật Quy hoạch, Luật PCCC và các quy định khác của pháp luật có liên quan; đảm bảo tính liên tục, kế thừa, ổn định, thứ bậc trong hệ thống quy hoạch quốc gia; Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ hiện đại trong quá trình lập quy hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của quốc gia và tiến tới đạt tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới; chủ động hội nhập và hợp tác quốc tế.

Nội dung lập quy hoạch thực hiện theo quy định tại Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, gồm các nội dung chủ yếu: Phân tích, đánh giá tình hình phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội có tác động và yêu cầu đòi hỏi đối với công tác PCCC nói chung và hạ tầng PCCC nói riêng; Dự báo xu thế phát triển, kịch bản phát triển hạ tầng PCCC đáp ứng yêu cầu đòi hỏi phục vụ và bảo vệ công cuộc phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; Đánh giá về liên kết vùng, ngành, lĩnh vực, địa phương trong việc phát triển hạ tầng PCCC; xác định yêu cầu của phát triển kinh tế, xã hội đối với hạ tầng PCCC, những cơ hội và thách thức; Xác định các quan điểm, mục tiêu phát triển hạ tầng PCCC trong thời kỳ quy hoạch; phương án phát triển hạ tầng PCCC trên phạm vi cả nước và các vùng lãnh thổ;…

Đặc biệt, trong quy hoạch hạ tầng PCCC có xem xét tích hợp quy hoạch của một số ngành, lĩnh vực như: quy hoạch PCCC cho các vùng, liên vùng, liên tỉnh; cho các cơ sở quốc phòng; Phòng cháy chữa cháy khu công nghiệp, rừng, cảng hàng không, cảng thủy nội địa; PCCC trong lĩnh vực xăng dầu, dầu khí; quy hoạch hệ thống cấp nước chữa cháy; hệ thống thông tin liên lạc phục vụ PCCC;…

Thời hạn lập quy hoạch không quá 12 tháng kể từ ngày Nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Bộ Công an có trách nhiệm phê duyệt chi tiết nội dung, dự toán của dự án và lựa chọn đơn vị lập quy hoạch theo đúng quy định hiện hành; chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức liên quan triển khai thực hiện lập quy hoạch theo nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả. Các bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với Bộ Công an lập quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo quy định, bảo đảm hiệu quả, đúng tiến độ.

Nội dung Quyết định Phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hạ tầng PCCC thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050./.

                                                Theo Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Đà Nẵng: Liên tiếp xảy ra cháy do chập điện
Gương người tốt, việc tốt của lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong tháng 04/2020
Đồng Nai: Không chủ quan với cháy, nổ trong mùa mưa