Đẩy mạnh việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND trong Trường Đại học PCCC

Kỷ luật là quy định bắt buộc và sức mạnh của lực lượng vũ trang. Việc chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, tăng cường huấn luyện quân sự, võ thuật luôn được Trường Đại học PCCC tiến hành thường xuyên nâng cao tinh thần  gắn trách nhiệm với đôn đốc, giám sát, kiểm tra.

Thực hiện Thông tư số 09/2021/TT-BCA ngày 20/01/2021 của Bộ Công an, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Đại học PCCC đã triển khai thực hiện nhiều biện pháp nhằm siết chặt kỷ cương, kỷ luật; nâng cao ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, học viên trong việc chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác. Nhà trường đã thường xuyên ban hành nhiều nội dung, kế hoạch, chương trình thực hiện công tác này. Mục tiêu nhằm chuyển biến mạnh mẽ, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ về điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ và nghi lễ CAND; các quy định về huấn luyện quân sự, võ thuật trong CAND cho cán bộ, giáo viên, học viên. Từ đó, tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức và hành động, tạo động lực thi đua, phấn đấu góp phần xây dựng nhà trường ngày càng vững mạnh, phát triển.

 

 

Trong thời gian qua, cán bộ dược phân công làm công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động điều lệnh của nhà trường đã tăng cường và nâng cao hiệu quả kiểm tra việc chấp hành điều lệnh CAND. Trong đó, tập trung kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện việc chấp hành Điều lệnh CAND nhất là việc chấp hành kỷ luật kỷ cương, quy trình, chế độ công tác tư thế, lễ tiết, tác phong,văn hóa ứng xử trong nhà trường, góp phần nâng cao nhận thức và làm chuyển biến tích cực trong công tác trực chỉ huy, trực ban, thường trực chiến đấu, trực ngày nghỉ, ngoài giờ hành chính theo đúng quy định của cán bộ, giáo viên, học viên… Việc tham mưu xử lý vi phạm đảm bảo chính xác, khách quan, linh hoạt mang tính giáo dục, nhân văn nhưng cũng kiên quyết với trường hợp cố tình vi phạm, đề xuất biện pháp xử lý nghiêm khắc mang tính răn đe, làm gương. Tổ điều lệnh đã hoạt động thường xuyên, có biên bản kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh những trường hợp vi phạm (đặc biệt những trường hợp thực hiện chưa nghiêm túc về quy đinh sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, khi thực hiện nhiệm vụ và điều khiển phương tiện giao thông), hàng tháng, hàng quý thông báo kết quả kiểm tra tới các đơn vị, lấy đó làm kết quả bình bầu các danh hiệu thi đua cho cả năm.

Bên cạnh đó, hàng năm, nhà trường thường xuyên tổ chức tập huấn và hội thi điều lệnh, quân sự, võ thuật trong CAND đảm bảo 100% cán bộ, giáo viên và học viên tham gia tập huấn theo đúng quy định. Thực hiện Thông tư số 106/2020/TT-BCA ngày 08/10/2020 về chế độ rèn luyện thể lực trong Công an nhân dân các đối tượng được kiểm tra theo đúng quy định, đạt kết quả cao, nâng cao tinh thần, sức chiến đấu cho toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên trong toàn trường.

Việc thường xuyên chấn chỉnh, kiểm tra, việc chấp hành điều lệnh, quy trình, chế độ công tác; tư thế, lễ tiết, tác phong, nếp sống văn hóa; tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường đã có những chuyển biến tích cực và thực hiện nghiêm túc. Cán bộ, giáo viên, học viên thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng theo 6 điều Bác Hồ dạy CAND, chấp hành nghiêm điều lệnh, ứng xử có văn hóa, nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ…Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh toàn diện.

Thành Công (Phòng Chính trị)

Chi đoàn Giáo viên tích cực tham gia lao động vệ sinh chào mừng ngày truyền thống của trường.
Kết quả thực hiện kế hoạch “Tuần lễ quốc gia an toàn vệ sinh lao động phòng chống cháy nổ” năm 2012.
CA tỉnh Thanh Hóa trao quỹ khuyến học cho học viên Thanh Hóa tại trường Đại học PCCC