Một số nội dung mới của QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình

Ngày 19/5/2021, Bộ Xây dựng đã ban hành Thông tư số 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình.

QCVN 06:2021/BXD vẫn giữ bố cục gồm 9 phần (Quy định chung; Phân loại kỹ thuật về cháy; Đảm bảo an toàn cho người; Ngăn chặn cháy lan; Cấp nước chữa cháy; Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Quy định về quản lý; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân; Tổ chức thực hiện) và  9 phụ lục (Phụ lục A. Quy định bổ sung về an toàn cháy đối với một số nhóm cụ thể; Phụ lục B. Phân loại vật liệu xây dựng theo các đặc trưng cháy; Phụ lục C. Phân hạng nhà và các gian phòng theo tính nguy hiểm cháy và cháy, nổ; Phụ lục D. Các quy định về bảo vệ chống khói cho nhà và công trình; Phụ lục E. Yêu cầu về khoảng cách phòng cháy, chống cháy giữa các nhà và công trình; Phụ lục F. Giới hạn chịu lửa danh định của một số cấu kiện kết cấu; Phụ lục G. Quy định về khoảng cách đến các lỗi ra thoát nạn và chiều rộng của lối ra thoát nạn; Phụ lục H. Một số quy định về số tầng giới hạn (chiều cao cho phép) và diện tích khoang cháy của nhà; Phụ lục I. Một số hình vẽ minh họa nội dung các quy định).

Một số nội dung chính trong QCVN 06:2021/BXD được sửa đổi so với QCVN 06:2020/BXD như sau:

– Đề cập rõ hơn cách tính chiều cao phòng cháy và chữa cháy (PCCC) của nhà và sửa đổi một số quy định sử dụng tiêu chí chiều cao nhà thành tiêu chí chiều cao PCCC.

– Làm rõ khái niệm “hành lang bên” (là hành lang ở một phía có thông gió với bên ngoài, không bị chắn liên tục theo chiều dài, với chiều cao thông thủy tính từ đỉnh của tường chắn ở mép hành lang lên phía trên không nhỏ hơn 1,2 m).

– Bổ sung thêm chú thích đối với một số nội dung: Nhà chung cư; cách xác định nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng chính; tầng hầm; một số yêu cầu riêng với nhóm nhà F1.3; van ngăn cháy loại thường mở…

– Bổ sung thêm nội dung tính tổng số bồn, bể cho chữa cháy trong một mạng ống dành cho cấp nước ngoài nhà nhưng không áp dụng cho công trình riêng lẻ (Điều 5.1.5.6).

– Sửa đổi một số nội dung trong Bảng 11 – Số tia phun chữa cháy và lưu lượng nước tối thiểu đối với hệ thống họng nước chữa cháy trong nhà.

– Bổ sung tiêu chí chiều cao thay vì khối tích của nhà F5 hạng nguy hiểm cháy nổ A, B, C để tính toán công suất máy bơm và lượng nước dự trữ cho chữa cháy.

– Bổ sung Điều “A.3 Các quy định đối với nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.3 (nhà chung cư) có chiều cao PCCC từ 75m đến 150m” vào Phụ lục A.

– Sửa đổi một số thuật ngữ, lỗi chính tả, lỗi chế bản ở QCVN 06:2020/BXD.

Thông tư số 02/2021/TT-BXD về việc ban hành QCVN 06:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình, có hiệu lực kể từ ngày 05/7/2021 và thay thế Thông tư số 01/2020/TT-BXD ngày 06/4/2020 ban hành QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn cháy cho nhà và công trình./.

Phạm Huy Quang (Khoa Phòng cháy)

Lấy ý kiến phản hồi của học viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên góp phần thực hiện quy chế dân chủ trong Trường Đại học PCCC
THÔNG TIN VỀ LUẬN VĂN THẠC SĨ: Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở tại các cửa hàng kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
THÔNG TIN LUẬN VĂN: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phòng cháy chữa cháy của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở gia công chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh Gia Lai