THÔNG BÁO Điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức 3  tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

BỘ CÔNG AN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PCCC

                  Độc lập –  Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức 3

 tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021

 

Căn cứ Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 16/2021/TT-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 09/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020;

Căn cứ Hướng dẫn số 427/X02-P2 ngày 12/3/2021 của Cục Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2021.

Trường Đại học PCCC thông báo điều chỉnh chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức 3 (xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT theo tổ hợp A00 kết hợp với kết quả học tập THPT) tuyển sinh đào tạo trình độ đại học hệ chính quy năm 2021, như sau:

TT Mã ngành Ngành học Phân vùng tuyển sinh Chỉ tiêu cũ Chỉ tiêu điều chỉnh mới Số lượng chỉ tiêu tăng
Nam Nữ Nam Nữ Nam Nữ
1. 7860113 Ngành PCCC&CNCH Phía Bắc 18 02 22 02 04 0
Phía Nam 18 02 23 02 05 0

 

Trường Đại học PCCC xin thông báo./.

 

Thông báo: Phúc khảo bài thi tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2014
Hướng dẫn bình chọn Hội thi “Sinh viên thanh lịch, tài năng” lần thứ 2 năm 2014.
THÔNG BÁO: Viết bài đăng Hội thảo Khoa học Quốc tế có phản biện