Một số nội dung cần chú ý khi phân loại đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh

Ngày 01/10/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông tư số 05/2021/TT-TTCP quy định về Quy trình xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh thay thế Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, đơn phản ánh.

 

 

Tại Thông tư số 05/2021/TT-TTCP đã quy định rõ hơn về những nội dung vướng mắc khi phân loại đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh, như quy định: “Việc phân loại đơn căn cứ vào nội dung trình bày trong đơn, mục đích, yêu cầu của người viết đơn, không phụ thuộc vào tiêu đề của đơn” tại khoản 1 Điều 6; “…cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan” hay “Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật Tố cáo” tại điểm a khoản 2 Điều 6… Tóm tắt dưới đây sẽ giúp cán bộ, chiến sĩ được giao tiếp nhận, phân loại, đề xuất xử lý đơn nắm vững và xem xét kỹ những dấu hiệu phân biệt để từ đó phân loại, đề xuất xử lý đơn theo đúng quy định:

Một là, phân loại theo điều kiện xử lý, bao gồm đơn đủ điều kiện xử lý, đơn không đủ điều kiện xử lý

– Đơn đủ điều kiện xử lý:

Đơn dùng chữ viết là tiếng Việt. Trường hợp đơn được viết bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm bản dịch được công chứng; đơn được ghi rõ ngày, tháng, năm viết đơn; họ, tên, địa chỉ của người viết đơn; có chữ ký hoặc điểm chỉ của người viết đơn;

Đơn khiếu nại ghi rõ tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu của người khiếu nại;

Đơn tố cáo ghi rõ họ tên, địa chỉ của người bị tố cáo; hành vi vi phạm pháp luật bị tố cáo; cách thức liên hệ với người tố cáo và các thông tin khác có liên quan;

Đơn kiến nghị, phản ánh ghi rõ nội dung kiến nghị, phản ánh;

Đơn không rõ họ tên, địa chỉ của người gửi đơn nhưng có nội dung tố cáo về hành vi vi phạm pháp luật và nêu rõ người có hành vi vi phạm pháp luật, có tài liệu, chứng cứ cụ thể về hành vi vi phạm pháp luật và có cơ sở để thẩm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2, Điều 25, Luật Tố cáo.

– Đơn không đủ điều kiện xử lý:

Đơn không đáp ứng các yêu cầu nêu trên; đơn được gửi cho nhiều cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong đó có cơ quan, tổ chức, đơn vị hoặc người có thẩm quyền giải quyết; đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình thì người xử lý đơn hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết. Việc hướng dẫn chỉ thực hiện một lần theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Thông tư số 05/2021/TT-TTCP; đơn có nội dung chống đối đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đơn có nội dung chia rẽ đoàn kết dân tộc, tôn giáo; đơn có lời lẽ thô tục, bôi nhọ, xúc phạm danh dự, uy tín của cá nhân, cơ quan, tổ chức, đơn vị; đơn rách nát, chữ viết bị tẩy xóa, không rõ, không thể đọc được.

Hai là, phân loại đơn thuộc thẩm quyền và đơn không thuộc thẩm quyền giải quyết của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị mình.

Ba là, phân loại đơn theo số lượng người khiếu nại, người tố cáo, người kiến nghị, phản ánh như: Đơn có họ, tên, chữ ký của một người; đơn có họ, tên, chữ ký của 02 người trở lên.

Bốn là, phân loại theo thẩm quyền giải quyết

– Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước, gồm: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp và cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân các cấp hoặc của cơ quan hành chính khác;

– Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban và các cơ quan khác của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và các cơ quan của Hội đồng nhân dân các cấp;

– Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan tiến hành tố tụng, thi hành án;

– Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của Kiểm toán Nhà nước;

– Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp; tổ chức tôn giáo;

– Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước;

– Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, tổ chức, đơn vị khác./.

Theo Nguyễn Đức Định

Cục Cảnh sát PCCC&CNCH

Lịch sử ra đời và phát triển của xe chữa cháy
Kết quả giải quyết thủ tục thẩm duyệt thiết kế về PCCC mức độ 4 tại Cục Cảnh sát PCCC và CNCH thời gian qua
Câu chuyện về người hùng thầm lặng cứu rừng